بی عنوان

سکوت بود.دیهه ی من، روستای قشنگ من که از پس آرامی ی تعطیل یکشنبه به دو شنبه جاری می شد ،...اکنون کجای گیتی ایستاده ام که اینجایم؟

همهمه ،هیاهو ،جیغ های خاکستری، لایی و عجله .بهت مرا پر میکند وترس تهی ام می سازد.

علی آقا به سفر رفته،سام از سه روز قبل تمهیدات فلسفی ی قورمه سبزی را طرح زده،هاشم از بورس می دود به روزنامه واز روزنامه به دغدغه های درونی اش،مزدک (که حالا یک پا کرجی ی اصیل شده)اگر آنی وقت از کارش کش برود به جوانترها لحن شعر می آموزد و ..من مثل آن قاطر در گل مانده عین پیکان گوجه ای جوانان از رده خارج ، مانده ام بگویم   که ّچکاره ام.

شاید آدم ها فرزند چشمها و گوشهایشانند ،یا اصلا شاید این آدم بیابانی ای که از مدنیت فقط فرق چغندر را از لبو احصاء کرده  و بس ،این گونه است که بزرگی و شلختگی ی کلان شهر تحقیرش میکند.

حالا اینجا که ایستاده ام ساعت ها می گریزند ،ان جا که غربت بود هنوز در آغاز بود،ساکن و ما قبل هبوط. آن جا که آدمها مبهوت جهان بودند می خندیدند ،این جا  که جهان مبهوت آدمیان است، بغض کرده .آنجا خیابان ها ناگهان به آخر می رسیدند اینجا خیابانها اصلا آغاز نمی شوند تا به پایان برسند.

...اصلا تو فکر میکنی من می توانم به تمدن عجول شبه معاصر تو عادت کنم؟کاش تو هنوز همان طهران با طای دسته دار می بودی و من در دهات دلگیرم ،در همان کودکی، تبعیدی می ماندم.

نمی شود.محال است که بشود.چون من باز پرتاب شده ام به کی یر که گور و نیچه و خیابان انقلاب.راستی یادم رفت:

                                     سلام یاران! 

/ 2 نظر / 14 بازدید
هاشم

سلا م مسعود عزيز . شنيدن صدا ها از عمر انسانها می کاهد گاهی می شنويم گاهی شنيده می شويم.کار سختی است.تهی شده ايم .زمان مضحک ترين نقش را در زندگی مزخرف به اصطلاح شهری ما دارد.من هم برای روستای نداشته ام دلتنگ می شوم.برای لبخندی که تنها به تغيير صورت منجر نشود و برای خشنود شدن خود و ديگری به کار آيد. از همه دنيا خسته ام و می خواهم فرار کنم .مثل لجن يا دنيا به ما چسبيده است يا ما به دنيا.ديروز در اعتراض به ضرب و شتم يک دختر خانم که به جرم بد حجابی دستگير شده بود بازداشت شدم .دلم هم برای دختر سوخت هم برای مامور پليس که می گفت مردم چرا بايد مقابل ما قرار بگيرندو هم برای خودم که هيچ کاری نمی توانم جز اعتراض داشته باشم.

مزدک موسوی

تو آسمانی و ما ريشه در زمين داريم هميشه فاصله ای هست ٬ داد از اين داريم