سلام

داستان يک ورق از کتاب خاطرات قديمی يک کارمند را در مجله شوکران شماره بيست ويژه مهر ماه در صفحه ۲۷ بخوانيد ضمناٌ امشب تازه می شوم با يک داستان .

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
xigmond

اين عنوان فلک زده هيچ نظری نداشت من دلم سوخت واقعا و گفتم يه حالی به حولش بدم ضمنا حاج مسعود آقا يه قراری رديف کن که ببينيمتان و اگر قسمت شد و بخت يار بود و اون مينی بوسه سر جاش بود يه حالی ببريم