در یادداشت هایی که گذاشته اید، بنده ی کمترین و کسانی که از خاتمی دعوت کرده اند نوکر و جیره خوار معرفی شده اند. ما که شانس نداشتیم چیزی به ما بماسد ولی به همه قول می دهیم که در آینده ، اگر شما به خاتمی رای دادید قدمی در راه کسب چربی و گوشت و ... بر نداریم .

انتقاد شده بود که چرا : کیسه کشیدن پشت دیگران ؟ ببخشید . تکرار نمی شود. باز هم شما رای بدهید از بنده که اصلن در این موارد کلامی نگویم.

این همه تلفن و آن همه بحث های شفاهی ؛ چرا به متن مکتوب چیزی افزوده نمی شود؟ چرا یاران در وبلاگ ننوشتند؟من فکر می کنم وقت نوشتن حالا ست.

امروز دو مورد خاص خواندم ،اول: میر حسین می آید.دوم:شریعتمداری باب فحش پراکنی را آغاز کرده است . رای خامو ش را با میرحسین  و یا کروبی به خانه ی انتخابات نمی شود آورد. آدمی مثل عبدی و بهشتی و ... کیسه گونی را چپه به دوش گرفته و روشن است که ارزن ها دارد ازسر واژگون کیسه  گونی  بر  زمین  می افتد .به  قول    پور نجاتی اشتباها در وازه بان را خط حمله نفرستیم . در مورد حرف های کیهان هم بهتر است جدی گرفته شود . بگویید چه کنیم؟