رساله ی مختصر گل آقا که در تاجیکستان به زبان فارسی و خط سیریلیک توسط رایزنی فرهنگی به چاپ رسید . لازم می دانم از آقای قهرمان سلیمانی(رایزن فرهنگی ی سفارت ج.ا .ایران)    و زری خانم (همسرم)  تشکر داشته باشم. یک نوشته ی دیگر هم مانده تا چاپ شود. تاریخ مطبوعات ایران از ١٨٣۴ میلادی تا ١٩٧٩ میلادی نیز چشم انتظار التفات آقای سلیمانی است. قهرمان عزیز گرچه با تاخیر کار را انجام داد اما خوب و درست کتاب را منتشر ساخت .