موضوع رودکی و دیگر شاعران و نام آوران ادب وفرهنگ پارسی در میان ما ایرانیان مبدل به مساله ای غامض شده است .

 مدعیان اندک اندک دارند از راه میرسند و ما ملت سخت فرهیخته!!! اما کاهل به کار خودمان و ایضا دیگران درمانده ایم. چهارشنبه ۸ اسفند آقای سعید فایقی در روزنامه ی اعتماد یادداشتی به چاپ رساند که : ایهاالناس رودکی را تاجیکان ربودند. من هم نوشتم : شتاب جایز نیست ؛ اصلن تاجیکان آریایی ترند از ما ؛ هم از حیث نسب و نژاد و هم از جهت فرهنگ و زبان . این مطلب هم در اعتماد شنبه چاپ شد که مثل یتیم ها چپانده بودندش آن ته جدول. کاملن حرفه ای اعتمادی ها به مطلب حال داده بودند. همین هم از سر ما غیر سیاسی ها زیاد است اخوی. این هم از شنبه ۱۱ اسفند در اعتماد عزیز.

اما :اس ام اس یا به قولی پیامک هم احوالاتی دارد . من اخیرن شعرک های اس ام اسی  می نویسم ؛ بداهه و ارسال مستقیم . چند تایی را در زیر بخوانید:

۱

باران

         باران اسفند

روی شانه ی تکیده ی شب .

صبح که برخیزد

سپیده سیب صدای کیست

              به شاخه ی خمیده ی نجوا...                                                                

                                                                 7اسفند.خیابان مرتضوی

۲

جاده ی بی پایان سفر

             خواب کودک رویا

                             بر گورت.

 تمام نمی شود این رویا

برای مرگ کمی دلتنگم

                برای جاده ی بی پایان.

حالا که در سفرم

                         هستم

فردا که در تو پریشانم

                              مستم

....با جاده ای که به پایان

                              فکر می کند.

                                            ۱۱ اسفند در جاده تهران-قزوین

۳

خیس

     انگشت های استخوانی بی پروا

                      کوچه های خاکستری ی رویا .

گیس تو را ببافم

        یا لبان خدا را ببوسم؟

مادر برای هر چه ببارد

                 دلش می گیرد

                     و من برای هر که ببوسم....

                                                  ۹ اسفند. بیمارستان.کنار مادر