در كلمه

 با تو بودن

در جوف پاكت ممهور آن سكوت قديمي.

 در سكوت

با تو نبودن

جوهر تفريق راز ها و تكلم.

آوه كه پستچي ي روح

                      كودن مضمون است

و انتظار ميكشد كه بگويي.

مگو

ونامه هاي نخواندني ست كه خوب است

                                                       نازنين.