دوست من درود

رسول حمزتف اين روز ها همدلی می كند. می گويد

مرد فقط در دو مورد می تواند به زانو در ايد

برای انكه از چشمه اب بياشامد

و

برای انكه گل بچيند

 

تا ديدار بعد بدرود