من مسلماًرای می‌دهم . من حتما فردا با افتخار پای صندوق‌های رای حضور خواهم یافت. من مسعود میری فرزند عبدل دارنده‌ی شماره شناسنامه‌ی سبز 2760 صادره از کویرستان سیستان به میرحسین موسوی رای می‌دهم . من؛ شرمنده از اشتباه من و ملت در تحریم دوره‌ی قبل؛ به اصلاحات آرام اما پر شور رای می‌دهم . من به چپ‌روی‌های شبه‌روشنفکرانه که نان ملت را آجر می‌کند رای نمی‌دهم. من به میرحسین موسوی رای می‌دهم . همین فردا مثل بیست و اندی میلیون انسان فرهیخته‌ی ایرانی، به نماینده‌ی سبز‌پوشان شهر و دیار فردوسی و رودکی و حافظ و مولانا؛ به مرد ساده‌ی روزهای نقاشی‌ی شریف قلب‌ها رای می‌دهم.

والسلام

======

به سروده‌ای از من در همین ارتباط؛ در سایت«عبور سبز» مراجعه کنید